Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELIXOR s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ELIXOR s.r.o. – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, IČO 091 80 397, Jílovská 1167 / a, Braník, 142 00 Praha 4, zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, složka č. A 79505 jako prodávající (dále jen „prodávající“ nebo „ELIXOR“) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.ELIXOR.eu v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel anebo podnikatel. 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, kterých neoddělitelnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to v znění platném a účinném v momentě odeslaní objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, včetně účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, dostane Kupující formou odkazu na stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zasláno na emailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, případně jsou dostupné po přihlášení do uživatelského profilu v sekci Moje ELIXOR, podsekci Můj účet. V případě zájmu o zaslání faktury v papírové formě je možné využít náš kontaktní formulář.“  

II. Kupní smlouva

1. Uzavření kupní smlouvy

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. V informačním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod VI. Objednávání.

Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoli dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat ELIXOR předem a informovat ji, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodané zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek podle čl. VII (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků ELIXORu, ELIXOR nezávazně doporučuje kupujícímu k vybraným zbožím související oblíbené a doporučené služby, které může kupující z objednávky jednoduše odstranit, a to odkliknutím doporučené služby v košíku objednávky před dokončením transakce. Tyto VOP jsou k dispozici na portále prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Pokud jsou kupujícím-spotřebitelům objednávané služby, pak tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení. 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Stejně se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby.

Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Pokud má prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu – spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Pokud není sjednáno, jak mě být věc zabalená, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; pokud nejsou zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a / nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 3.500,- Euro včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající učiní expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

Kupující podnikatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že mu k zakoupenému zboží nemusí být dodán návod na jeho používání v češtině.

Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupen obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, zhotovovat z něj popisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy nebo licenčními podmínkami daného produktu. Toto ustanovení VOP se týká také obsahu, který ELIXOR poskytl kupujícímu jako dar.

Zvláštní pravidla při předobjednávce

V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se může lišit. O změně ceny bude ELIXOR Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží ELIXORem. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude ELIXORem vrácen nebo Kupujícím doplacený před doručením zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. ELIXOR si u zboží, které je možné předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj 14 dní) má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se změnily okolnosti, ze kterých vycházela ELIXOR v okamžiku předobjednávání zboží Kupujícím do takové míry, že na ELIXORu nebude možné chytře požadovat, aby byla předobjednávka vázána, má ELIXOR právo předobjednávku zrušit, a zároveň o tom informovat Kupujícího.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany ELIXORu se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

IV. Provozní doba

Objednávky přes internet – neomezeně

nebo prostřednictvím personálu prodejce:

Otevírací doba:

Po – Ne: 8:00 – 15:00

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

O provozní době ve dnech připadajících na státní svátky budou zákazníci informováni na www.ELIXOR.EU.

V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému ELIXORu, je ELIXOR oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. ELIXOR v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

– cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);

– u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;

– sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

ELIXOR upozorňuje, že informační systém ELIXORu uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné nebo zda jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat ELIXOR a informaci o správnosti ceny si ověřit.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží ELIXOR nabízel bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na její provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

ELIXOR si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován.

Dále si ELIXOR vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla jde o případy, kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, pro který byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, a to i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • ELIXOR zjistí, že slevový poukaz byl již použit.

VI. Objednávaní

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možné následujícími způsoby:

• prostřednictvím objednávky v e-shop-u

• telefonicky

• e-mailem

• osobně v provozovnách prodávajícího. 

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., Nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.

Dále si ELIXOR vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, hlavně jde o případy, kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že toto sčítání nebylo výslovně povoleno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout, a zároveň kupující bere na vědomí, že je ELIXOR oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VII. Odstoupení od smlouvy 

ELIXOR kupujícímu doporučuje, aby si před odstoupením od smlouvy ohledně přístroje či zařízení, na kterém má své osobní data, tato data zálohoval, a pak je z tohoto přístroje smazal.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

Kupující má právo od uzavřené smlouvy o koupě odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je k nahlédnutí zde

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

ComGate a.s., Vrchlického 323, 517 21  Týniště nad Orlicí, Česká republika. Zásilku označte heslem “ELIXOR – reklamace”. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu ELIXORu, oznámit prostřednictvím telefonátu, případně může zákazník použít formulář PDF (formulář DOCX) pro odstoupení od smlouvy na stránkách ELIXORu. 

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.), Pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv při: 

a) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

b) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

c) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

d) prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

e) v případě, že předmětem kupní smlouvy je dárkový poukaz, který byl spotřebitelem vybrán z ochranného obalu (tj. např. z obálky), tak v takovém případě dochází ke zveřejnění tajného kódu, který je tímto znehodnocen a spotřebovaný.

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi ELIXORom a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Pokud není vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má ELIXOR právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou společně se zbožím poskytovány dárky, nelze uplatnit právo z chyby do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z plnění chyby pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn při dárcích uplatnit práva z plnění chyby.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.  

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

Kupujícímu podnikateli může být ze strany ELIXORu umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, že je hodnota zakoupeného zboží vyšší než 1860 EUR včetně DPH, není takové odstoupení od smlouvy vůbec možné. Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak bere Kupující na vědomí, že vrácena kupní cena může být ponížená o to, o co se snížila hodnota zboží.

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak Kupující bere na vědomí, že ELIXOR si vyhrazuje právo takového vrácení zpoplatnit, a to takovou částkou, která ELIXORu vykompenzuje náklady, které jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Odstoupení od smlouvy ELIXORem v případě chyby ceny zboží

Mimo případů stanovených zákonem je ELIXOR oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy podle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a ELIXORem tak, že ELIXOR Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu i dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, budeme mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany ELIXORu.

VIII.  Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a.     platba v hotovosti do 5.000 eur při převzetí zboží na výdejním místě,

b.     platba předem bankovním převodem,

c.     platba prostřednictvím platebního terminálu při převzetí zboží na výdejním místě (platební kartou),

d.     platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line), přičemž příslušná banka si automaticky zapamatuje kupujícím zadané údaje o platební kartě kupujícího pro budoucí platby (zrušit tuto možnost může kupující v sekci Moje ELIXOR – podsekce osobní údaje),

e.     na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),

f.     platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

ELIXOR si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby podle vlastního uvážení.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen chránit údaje na své platební kartě a zakrýt svůj PIN kód.

Platby v kryptoměnách

Kupující může jako způsob úhrady zvolit i platbu v některé z ELIXORem nabídnutých kryptoměn (např. Bitcoin). Pokud bude Kupující v takovém případě z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení kupní ceny za takto nakoupené zboží, může být kupní cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za takto nakoupené zboží (zpravidla v eurech), a to výhradně ve výši uvedené na faktuře.

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • Osobní odběr
 • Zasílání přepravní službou
 • Zasílání kurýrem
 • Zasílání poštou na adresu či přímo na poštu

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému ELIXOR nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabídnuty způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny najdete zde.

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, se Kupující prokáže identifikačním PIN kódem, který ELIXOR nebo jeho dopravce (smluvní partner) pošle na telefonní číslo uvedené Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zajistit, aby tento identifikační PIN kód nebyl zpřístupněn jiné osobě a aby nebyl zneužit jiným způsobem.

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může ELIXOR nebo její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Pokud je kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněno pouze statutárnímu orgánu této právnické osoby, osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, nebo  osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.elixor.eu . Bez předložení některého z těchto dokladů může ELIXOR nebo její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamacie@elixor.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané ELIXORem, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny ELIXORem výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním pořádkem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI. Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi ELIXOR a Kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce anebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na ELIXOR pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy nepoužije.

Kontaktní e-mailovou adresou ELIXORu je info@ELIXOR.sk. ELIXOR však doporučuje kontaktování prostřednictvím jejího kontaktního formuláře

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 11. 2020 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.