1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí zboží resp. zaplacení kupní ceny.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese ELIXOR s.r.o. – – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Jílovská 1167 / 71a, Braník, 142 00 Praha 4, Česká republika. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete na následujícím linku. 

Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky prostřednictvím kontaktního formuláře PDF (formulář DOCX). Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například e-mailem). Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

UPOZORNĚNÍ – věnujte prosím pozornost bodu číslo 4 níže. Otevřené a použité produkty jsou nepoužitelné pro nového zákazníka a proto při odstoupení od smlouvy bude hodnota objednávky snížena o celou částku ceny produktu.

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží dle všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele „).

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve formě zcela vyplněného formuláře – odstupeni-od-zmluvy-formular.pdf

2. Odstoupení od kupní smlouvy, podle všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení apod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky.

3. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v nepoškozeném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu (včetně ceny za dopravu) za vrácené zboží ve lhůtě do 15 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží sníženou o hodnotou jeho opotřebení nebo o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu zaplacenou za zboží, případně sníženou cenu z důvodu opotřebení nebo nekompletnosti. Náklady na objednání, dodání a vrácení zboží nese kupující. Pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům nebo byl vadný, nese náklady spojené s objednávkou, dodáním a vrácením zboží prodejce. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

6. V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v obchodních podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě.

8. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu.