I. Obecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) prodávajícího ELIXOR s.r.o. – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, IČO 091 80 397, Jílovská 1167 / a, Braník, 142 00 Praha 4, zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, složka č. A 79505 a popisuje, jak přistupovat k reklamaci zboží získaného od prodávajícího.

Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit se reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout ELIXORu potřebnou součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém ho užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě, že je kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy budete potřebovat fakturu/nákupní doklad nebo číslo objednávky. Délka záruky pro každou položku je vždy viditelná v pravém sloupci faktury/nákupního dokladu.

Záruka běží ode dne převzetí výrobku po dobu stanovenou na faktuře/nákupním dokladu.

II. Délka záruky

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemně (záruční list). Standardně však, pokud to umožňuje povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Prodloužená záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami výrobce a s jakoukoli související reklamou, v takovém případě záruční list vždy obsahuje výše uvedené údaje a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

1. Lhůta pro uplatnění práv k vadnému plnění

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba je 24 měsíců, pokud nestanoví zvláštní právní předpis lhůtu delší;

U spotřebního zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.) Je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, pokud však není na zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Pro kupujícího obchodníka může být lhůta pro uplatnění práva na vadné plnění upravena odlišně, je-li to výslovně uvedeno pro daný druh zboží, má takto uvedená lhůta přednost.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční doby se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Zb., občanským zákoníkem a zákonem č. 250/2007 Z.z o ochraně spotřebitele, a to jak zákony v platném, tak účinném znění, s přihlédnutím k upřesnění v těchto reklamačních řádech. Po delší dobu se stížnosti řídí výhradně těmito pravidly pro stížnosti.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen a kupujícímu, který je spotřebitelem, se doporučuje zkontrolovat ihned po dodání spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s logem společnosti, poškození krabice) podle doprovodné přepravní poznámky. Kupující je oprávněn odmítnout přijmout zásilku, která není v souladu s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplná nebo poškozená zásilka musí být neprodleně oznámena e-mailem reklamace@elixor.eu, napsat u dopravce protokol o poškození a bez zbytečného odkladu jej zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Další reklamace neúplnosti nebo vnější škody na zásilce nezbavuje kupujícího práva požadovat majetek, ale dávají prodávajícímu možnost prokázat, že to není v rozporu s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je www.elixor.eu – ……….,, nebo pokud je kupující spotřebitelem, může si zboží nárokovat v kterékoli prodejně prodávajícího (pro urychlení vyřízení reklamace doporučujeme výše uvedenou adresu).

Kupující může zaslat vadné zboží k reklamaci přepravní službou do prostor prodávajícího: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Reklamované zboží by mělo být pečlivě zajištěno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, balík by měl být viditelně označen „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme připojit kopii nákupního dokladu, podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresu a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je identifikace původu a vad zboží nemožná. Tento postup se rovněž doporučuje kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokázal a neprokázal jinak. Doporučujeme také zvolit požadovaný způsob zpracování výměny nebo dobropisu).

ELIXOR poskytne kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace podána, což je její obsah, jaký způsob vyřizování reklamace je vyžadován e-mailem ihned po obdržení reklamace. V případě osobní žádosti je písemné potvrzení okamžitě předáno.

Kupující, který není spotřebitelem, předloží důkaz, že záruka je platná předložením dokladu o koupi. Dodací doklad (doklad o nákupu nebo reklamaci) musí být opatřen stejným číslem šarže jako na nárokovaném produktu (pokud má produkt číslo šarže). Tento postup se rovněž doporučuje kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokázal a neprokázal jinak.

Kupující si je vědom toho, že pokud reklamované zboží, včetně veškerého dodaného příslušenství, nedodá, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena snížená o cenu dodaného příslušenství.

3. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky nebo čísla šarže je kupující vystaven riziku odmítnutí reklamace, pokud při běžném používání nedojde k poškození. Pečetě a čísla mělčiny jsou nedílnou součástí výrobku a nijak neomezují právo zákazníka používat a manipulovat se zbožím v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Záruka se dále nevztahuje na způsobené škody (pokud taková činnost není běžnou činností a není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  • mechanické poškození zboží,
  • použití zboží za podmínek, které neodpovídají jeho teplotě, prachu, vlhkosti, chemickým a mechanickým účinkům prostředí přímo řešeného prodávajícím nebo výrobcem,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,

4. Znečištěné zboží

Kupující je vystaven riziku odmítnutí reklamace, pokud je zboží nebo jeho část kontaminována nebo nesplňuje základní hygienické podmínky.

IV. Způsob vyřízení reklamace

1. Pokud je kupujícím spotřebitel

Je-li kupující spotřebitelem, prodávající rozhodne o reklamaci okamžitě, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Tato lhůta nezahrnuje dobu přiměřenou typu výrobku nebo služby nezbytné pro odborné posouzení vady. Prodávající vyřizuje reklamaci, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace. Po uplynutí této lhůty se má za to, že chyba ve věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako kdyby se jednalo o chybu, kterou nelze znovu napravit. Tato doba není pro kupujícího, který je podnikatelem, závazná, a proto je jeho vztah k prodávajícímu upraven obchodním zákoníkem.

Pokud spotřebitel uplatnit nárok během prvních 12 měsíců od nákupu, může ji odmítnout pouze na základě odborného posouzení. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii znaleckého posudku do 14 dnů ode dne reklamace. Pokud prodávající zamítne reklamaci 12 měsíců po zakoupení, je povinen uvést na dokladu o zařízení, kterému může kupující výrobek zaslat k odbornému posouzení. Prokáže-li spotřebitel prodávajícího odpovědnost za vadu znaleckým posudekm, může reklamaci uplatnit znovu. Veškeré náklady spojené s odborným posouzením jsou hrazeny prodávajícím, který je povinen vrátit spotřebiteli do 14 dnů ode dne reklamace. Prodávající nemůže žádost o vrácení reklamace zamítnout.

Pokud byl reklamace zboží vyřčen výměnou za nový v rámci zákonné záruční doby, záruční doba začne opět běžet ode dne reklamace.

Prodávající poskytne kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace podána, což je její obsah, jaký způsob vyřizování reklamace je vyžadován, e-mailem ihned po obdržení reklamace (v případě osobního nároku je podána okamžitě); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení stížnosti, včetně potvrzení o provedení opravy a doby trvání reklamace, nebo odůvodnění zamítnutí stížnosti.

Kupující má právo na náhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv odpovědnosti za vady (doporučujeme, abyste se přihlásili nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace – tím není dotčena zákonná doba) a byla vynaložena v reálném a účelném pořádku. V případě ukončení smlouvy z důvodu nesprávného důvodu žaloby má spotřebitel rovněž nárok na náhradu nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

B. Shoda s kupní smlouvou

V případě, že zboží není v souladu s kupní smlouvou (dále jen „konflikt s kupní smlouvou“ při převzetí kupujícím), má kupující právo nechat prodávajícího umístit položku do stavu odpovídajícího kupní smlouvě bezplatně a bez zbytečného odkladu na žádost kupujícího, a to buď výměnou věci, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny případu nebo odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud kupující věděl nebo způsobil konflikt s kupní smlouvou sám před převzetím případu. Rozpor s kupní smlouvou, který se projevuje do šesti měsíců ode dne obdržení věci, se považuje za existující již při přijetí, pokud to není v rozporu s povahou případu nebo pokud se neprokáže opak.

Zejména shoda s kupní smlouvou znamená, že prodané zboží má kvalitu a vlastnosti požadované smlouvou, prodávající, výrobce nebo jeho zástupce, nebo reklama, kterou očekávají, nebo kvalita a vlastnosti běžně požadované pro věc tohoto druhu, že splňuje požadavky právních předpisů, je v odpovídajícím množství, stupnici nebo hmotnosti a odpovídá uvedenému účelu nebo pro který je zboží běžně používáno prodávajícím pro použití položky.

2. Je-li kupující podnikatelem

Je-li kupující podnikatelem, zavazuje se prodávající o reklamaci rozhodnout do 40 dnů od reklamace. Kupující podnikatele bude o tomto rozhodnutí informován kontaktním e-mailem.

Pokud byl reklamace zboží vyřčená výměnou za novou v rámci zákonné záruční doby, je záruční doba prodloužena o dobu trvání reklamace.

3. Společná ustanovení

Po uplatnění oprávněného nároku se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neodůvodněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po podání reklamace do dne, kdy byla reklamace podána, tj. Zákazník je o zařízení informován e-mailem, který uvedl již v době nákupu.

V případě, že má kupující úplnou registraci (jméno, příjmení, adresu a kontaktní e-mail), vrátí elixor připsanou částku prostřednictvím speciálních dárkových poukazů jako součást uznaného reklamace po zařazení do fronty na dobropis (opravný daňový doklad). Po vyřízení reklamace prodávající oznámí kupujícímu ukončení reklamace telefonicky, SMS nebo e-mailem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace, prodávající vydá písemný doklad o vyřízení reklamace. Pokud bylo zboží odesláno přepravní službou, bude automaticky odesláno na adresu kupujícího po doručení.

Kupující je povinen zkontrolovat přijaté zboží a jeho soulad s protokolem o doručení reklamace. Následné námitky se nezohlední. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro výkon práv v rámci vadného plnění.

Při výdeji zboží po uplatnění reklamace nebo při zaplacení úvěru je kupující povinen předložit doklad, na jehož základě byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svou totožnost operačním nebo platným cestovním pásem. Je-li kupující právnickou osobou, bude dodání zboží nebo vrácení dobropisu povoleno pouze statutárnímu orgánu právnické osoby nebo osoby, což je prokázáno ověřenou plnou mocí.

V. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla pro vyřizování stížností jsou platná ode dne 1. 11. 2020. Tato reklamační řád je k dispozici v sídle a prostorách prodávajícího nebo jako dokument www.elixor.eu.