I. Obecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) prodávajícího ELIXOR s.r.o. – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, IČO 091 80 397, Jílovská 1167 / a, Braník, 142 00 Praha 4, zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, složka č. A 79505, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout ELIXORu potřebnou součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém ho užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu, resp. prvnímu přepravci. V případě, že je kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího, resp. převzetí od dopravce.

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám postačí faktura / nákupní doklad, nebo číslo objednávky. Délku záruky u každého zboží je vždy vidět v pravém sloupci faktury / nákupního dokladu.

Záruka běží ode dne převzetí výrobku po dobu stanovenou na faktuře / nákupním dokladu.

II. Délka záruky

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Standardně však, pokud to umožňuje povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. 

Prodloužená záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje výše uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba je 24 měsíců, pokud nestanoví zvláštní právní předpis lhůtu delší;

U spotřebního zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.) Je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, pokud však není na zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění upravená odlišně, pokud to je u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@elixor.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je webový sídlo www.elixor.eu.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu skladu prodávajícího: ComGate a.s., Vrchlického 323, 517 21  Týniště nad Orlicí, Česká republika. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně “ELIXOR – REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis chyby a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (hlavně zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i chyby zboží. Tento postup je doporučován i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Také doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna nebo dobropis).

ELIXOR vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace.

Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu. Na dodacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo šarže, jak na reklamovaném výrobku (pokud výrobek číslo šarže má). Tento postup je doporučován i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Kupující si je vědom, že pokud nedodá reklamované zboží včetně veškerého doručeného příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena snížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či čísla šarže se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a čísla šarže jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,

4. Znečištěný zboží

Kupující se vystavuje riziku zamítnutí reklamace v případě, je-li zboží nebo jeho součást znečištěná nebo nesplňuje základní hygienické podmínky.

IV. Způsob vyřízení reklamace

1. Pokud je kupujícím spotřebitel

Když je kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se má za to, že chyba na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Pokud si spotřebitel uplatnil reklamaci během prvních 12 měsíců od koupě, prodávající ji může odmítnout pouze na základě odborného posouzení. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud prodávající zamítne reklamaci po 12 měsících od koupě, je povinen na dokladu o vyřízení uvést, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může si reklamaci uplatnit znovu. Všechny účelně vynaložené náklady spojené s odborným posouzením nese prodávající, který je povinen je spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace. Znovu uplatněna reklamace nemůže být prodejcem zamítnuta.

Pokud byla reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předán ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejpozději do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu chyby věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

B. Shoda s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Pokud je kupujícím podnikatel

Pokud je kupujícím podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů od uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

Pokud byla reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace.

3. Společná ustanovení

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít nebo mu byla zaslána. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

V případě, že má kupující plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní e-mail), ELIXOR v rámci uznané reklamace po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) vrací dobropisovanou částku prostřednictvím speciálních dárkových poukazů. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prodávající vydá písemný doklad o vyřízení reklamace. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. K pozdějším námitkám nebude přihlédnuto. Těmito opatřeními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace či při proplacení dobropisu je kupující povinen předložit doklad, na jehož základě byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svou totožnost OP nebo platným cestovním pasem. Pokud je kupující právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněno pouze statutárnímu orgánu této právnické osoby nebo osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

V. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 11. 2020. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.elixor.eu.